pol eng

ARTICLES AND OTHERS:

(English translation of the papers in Polish provided in bold)

 • Polish Eastern Border as the European Union External Border. Experiences from the EU Council Presidency and the Look Beyond, (in:) Journal of the 1st Seminar on EU External Borders, Melilla: Fhimades 2013, ss. 123-143.
 • Projekt zwany Schengen: początek końca czy zakończenie trudnych początków?, „Nowa Europa” nr 2(13)/2012, ss. 120-141.
  The Project named Schengen: the beginning of the end or the end of its difficult beginning?
 • The external dimension of EU intelligence cooperation: In search of Euro-Atlantic synergies (co-author), „Internal Security” July-December 2012, Vol. 4, Issue 2, ss. 7-33.
 • Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (współautor), „Sprawy Międzynarodowe” 2012, ss. 61-78.
  Polish Presidency in the EU Council: Area of Freedom, Security and Justice, (co-author).
 • Od Komitetu Koordynacyjnego do COSI. Traktat z Lizbony a wybrane konsekwencje dla procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Prawa Europejskiego i Internationalgo” nr 1(28) 2012, ss. 5-22.
  From Coordination Committee to COSI. Treaty of Lisbon and some consequences for the decision-making process in the EU Council in the area of internal security.
 • Problematyka przestępczości narkotykowej a przewodnictwo Polski w Radzie UE. Próba bilansu (współautor), „Unia Europejska.pl” nr 1 (212) styczeń/luty 2012, ss. 51-55.
  Drugs criminality and the Polish Presidency in the EU Council. Summary attempt, (co-author).
 • Wydarzenia w Afryce Północnej a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (współautor), „Sprawy Międzynarodowe” nr 3 (LXIV) 2011, ss. 21-39.
  The riots in the Northern Africa and the area of freedom, security and justice, (co-author).
 • Update: An Overview of Polish Law, GlobaLex: Hauser Global Law School Program, August/September 2010. (go to website)
 • Prawne i polityczne aspekty transatlantyckiej współpracy antyterrorystycznej UE-USA na przykładzie Guantánamo, „Wspólnoty Europejskie” nr 6/2009.
  Legal and political aspects of transatlantic antiterrorism cooperation between the EU and the US based on Guantanamo case.
 • Wymiana informacji między misjami policyjnymi UE a Europolem: nadal mrzonka czy już realna możliwość?, „Wspólnoty Europejskie” nr 4/2008, ss. 39-43.
  Exchange of information between EU Police Missions and Europol: still a fairytale or already a real opportunity.
 • Traktat lizboński a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, „Wspólnoty Europejskie” nr 1/2008, ss. 48-53.
  Treaty of Lisbon and the area of freedom, security and justice.
 • Instytucja oficera łącznikowego w Unii Europejskiej (współautor), Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, Materiały Robocze nr 2/2007.
  Liaison officer in the European Union, (co-author).
 • Raport TE-SAT Europolu – zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” nr 4/2007, ss. 54-59.
  TE-SAT Report of Europol – combating terrorism in the European Union.
 • Co dalej z Europolem? Kilka uwag na temat przyszłości europejskiej organizacji policyjnej, „Wspólnoty Europejskie” nr 11/2006, ss. 50-53.
  What next with Europol? Few comments on the future of European police organization.
 • Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty współpracy antyterrorystycznej w Unii Europejskiej w kontekście Polski jako państwa członkowskiego (współautor), Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, Materiały Robocze nr 2/2006.
  Internal and external aspects of anti-terrorism cooperation in the European Union from the perspective of Poland as a New Member State, (co-author).
 • ELDD – Europejska baza aktów prawnych dotyczących narkotyków, Serwis Informacyjny Narkomania nr 4/2006, ss. 35-39.
  ELDD – European Legal Database on Drugs.
 • Strategia antyterrorystyczna Unii Europejskiej (współautor), „Wspólnoty Europejskie” nr 1/2006, ss. 45-49.
  Anti-terrorism Strategy of the European Union, (co-author).
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty zwalczania przestępczości narkotykowej w Unii Europejskiej – spojrzenie na problem z polskiego punktu widzenia (współautor), Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, Materiały Robocze nr 2/2005.
  Theoretical and practical aspects of combating drugs criminality in the European Union – analysis from the Polish perspective, (co-author).
 • Unia Europejska wobec problemu przestępczości zorganizowanej w państwach regionu Bałkanów Zachodnich, „Wspólnoty Europejskie” nr 2/2005, ss. 60-64.
  European Union and the organized crime problem in the Western Balkans.
 • Unia Europejska po atakach terrorystycznych z 11 marca 2004 roku: krytyczne spojrzenie z perspektywy Warszawy i Brukseli (współautor), „Wspólnoty Europejskie” nr 6/2004, ss. 58-68.
  European Union after the terrorist attacks of 11th March 2004: critical appraisal from Warsaw and Brussels, (co-author).
 • Zasady przekraczania granic RP po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej (współautor), „Wspólnoty Europejskie” nr 2/2004, ss. 53-61.
  Conditions concerning crossing Polish borders after accession to the European Union, (co-author).
 • Koordynacja zagadnień dotyczących problemu narkotykowego w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” nr 3/2004.
  Coordination of drug issues in the European Union.
 • Europol – Europejska organizacja do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, „Przegląd Prawa Europejskiego” nr 2/2001, ss. 59-75.
  Europol – European organization to prevent and combat organized crime.
 • Zapobieganie terroryzmowi i jego zwalczanie w dorobku prawnym Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Europejskiego” nr 1/2000, ss. 23-33.
  Preventing and combating terrorism in the law of the European Union.
 • Czy Austria może zostać wykluczona z Unii Europejskiej – studium polityczno-prawne (współautor), „Przegląd Europejski” nr 1/2000, ss. 265-273.
  May Austria be expelled from the European Union – political and legal analysis, (co-author).
 • Czy grozi nam terroryzm polityczny?, „Gazeta Policyjna” nr 43/1999.
  Is the threat related to terrorism present?
 • W ochronie imprez masowych, „Gazeta Policyjna” nr 35/1999.
  The security of the public events.