pol eng

CHAPTERS IN BOOKS AND MONOGRAPHS:

(English translation of the papers in Polish provided in bold)

 • Rozdział 5 „Współpraca policyjna” (artykuły 87-89), (w:) Andrzej Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2012, ss.1279-1309.
  Chapter 5 – Police Cooperation (articles 87-98), in: A. Wróbel (ed.), Treaty on Functioning of the European Union. The commentary, Warsaw 2012, pp. 1279-1309.
 • Współpraca policyjna w Unii Europejskiej i w Radzie Europy, (w:) Agnieszka Grzelak, Michał Królikowski, Andrzej Sakowicz (red.), Europejskie prawo karne, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2011, ss. 706-746.
  Police cooperation in the European Union and the Council of Europe, in: A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz (ed.), European Criminal Law, Warsaw: 2012, pp. 706-746.
 • System współpracy ścigania karnego w ramach Jednostki Współpracy Sądowej Unii Europejskiej – Eurojust, (w:) Radosław Potorski (red.), Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Geneza, struktury, działania, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011, ss. 91-117.
  Criminal cooperation within Eurojust, in: R. Potorski (ed.), Police and criminal cooperation in the European Union. Origins, structures, actions, Toruń: 2011, pp. 91-117.
 • Program Sztokholmski a współpraca policyjna – analiza możliwych najważniejszych konsekwencji i wyzwań dla Unii Europejskiej and Polski, (w:) Artur Gruszczak (red.), Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, Materiały Robocze nr 2(16)/2010, ss. 73-98.
  The Stockholm Program and Police cooperation – analysis of the most serious possible consequences for the European Union and Poland, in: A. Gruszczak (ed.), The Stockholm Program – implications and challenges for Poland, Warsaw: European Center Natolin, pp. 73-98.
 • Prezydencja a działania Unii w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (współautor), (w:) Krzysztof Szczerski (red.), Prezydencja w Unii Europejskiej – analiza politologiczna, Kraków: Wydawnictwo UJ 2009, ss. 69-87.
  The Council Presidency and the EU action in the area of freedom, security and justice (co-author), in: K. Szczerski (ed.), Presidency in the European Union – political science analysis, Cracow: 2009, pp. 69-87.
 • Przedmowa, (w:) Konrad Raczkowski (red.), Narkotyki. Organizacja przestępczości i system przeciwdziałania, Warszawa: WAiP 2009, ss. 9-11.
  Introduction, in: K. Raczkowski (ed.), Narcotics. Criminality organization and the system of prevention, Warsaw: 2009, pp. 9-11.
 • Współpraca policyjna w strefie Schengen – Aspekty teoretyczno-prawne, (w:) Barbara Radzikowska-Kryśczak, Anna Sadownik (red.), Polska w strefie Schengen. Refleksje po pierwszym roku członkostwa, Warszawa: MSWiA 2008, ss. 73-82.
  Police cooperation in the Schengen zone – teoretical and legal issues, in: B. Radzikowska-Kryśczak, A. Sadownik (ed.), Poland in the Schengen zone. Some reflections after the first year of membership, Warsaw: 2008, pp. 73-82.
 • Bezpieczeństwo europejskie a Traktat z Lizbony – zmiany i wyzwania na przyszłość, (w:) Marek Lisiecki (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, Warszawa: WSZiP 2008, ss. 207-225.
  European security and the Treaty of Lisbon – changes and challenges for the future, in: M. Lisiecki (ed.), Security management – XXI century challenges, Warsaw: 2008, pp. 207-225.
 • Unia Europejska wobec narkotyków, (w:) Adam Górski, Andrzej Sakowicz (red.), Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych, Warszawa: LexisNexis 2006, ss. 248-268.
  EU against drugs, in: A. Górski, A. Sakowicz (ed.), Combating crime in the EU. Police and judicial cooperation in criminal matters, Warsaw: 2006, pp. 248-268.
 • Unia Europejska wobec walki z terroryzmem (współautor), (w:) Adam Górski, Andrzej Sakowicz (red.), Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych, Warszawa: LexisNexis 2006, ss. 130-166.
  EU and the fight against terrorism (co-author), in: A. Górski, A. Sakowicz, (ed.), Combating crime in the EU. Police and judicial cooperation in criminal matters, Warsaw: 2006, pp. 130-166.
 • European Union Against Terrorism: A Critical Appraisal, (w:) Sebastian Wojciechowski (red.), The Faces of Terrorism, Poznań: INPiD UAM 2006, ss. 83-101.
 • Współpraca policyjna i narkotykowa, (w:) Filip Jasiński, Katarzyna Smoter (red.), Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Warszawa: UKIE 2005, ss. 203-229.
  Police and drugs cooperation, in: F. Jasiński, K. Smoter (ed.), Area of freedom, security and justice. Origins, state of affairs and the perspectives for the future, Warsaw: 2005, pp. 205-229.
 • Walka z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (współautor), (w:) Filip Jasiński, Katarzyna Smoter (red.), Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Warszawa: UKIE 2005, ss. 229-282.
  Combating organised crime and terrorism (co-author), in: F. Jasiński, K. Smoter (ed.), Area of freedom, security and justice. Origins, state of affairs and the perspectives for the future, Warsaw: 2005, pp. 229-282.