pol eng

ARTYKUŁY I INNE OPRACOWANIA:

 • Uwarunkowania prawne i konsekwencje wyłączenia Zjednoczonego Królestwa ze współpracy w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (opt-out)(współautor), „Europejski Przegląd Sądowy” nr 9/2013, ss. 11-19
 • Polish Eastern Border as the European Union External Border. Experiences from the EU Council Presidency and the Look Beyond, (w:) Journal of the 1st Seminar on EU External Borders, Melilla: Fhimades 2013, ss. 123-143.
 • Projekt zwany Schengen: początek końca czy zakończenie trudnych początków?, „Nowa Europa” nr 2(13)/2012, ss. 120-141.
 • The external dimension of EU intelligence cooperation: In search of Euro-Atlantic synergies (współautor), „Internal Security” July-December 2012, Vol. 4, Issue 2, ss. 7-33.
 • Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (współautor), „Sprawy Międzynarodowe” 2012, ss. 61-78.
 • Od Komitetu Koordynacyjnego do COSI. Traktat z Lizbony a wybrane konsekwencje dla procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego” nr 1(28) 2012, ss. 5-22.
 • Problematyka przestępczości narkotykowej a przewodnictwo Polski w Radzie UE. Próba bilansu (współautor), „Unia Europejska.pl” nr 1 (212) styczeń/luty 2012, ss. 51-55.
 • Wydarzenia w Afryce Północnej a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (współautor), „Sprawy Międzynarodowe” nr 3 (LXIV) 2011, ss. 21-39.
 • Update: An Overview of Polish Law, GlobaLex: Hauser Global Law School Program, August/September 2010. (przejdź do strony)
 • Jak zmienia się Europol?, „Prawo Europejskie w Praktyce” nr 2 (68) 2010, ss. 24-30.
 • Prawne i polityczne aspekty transatlantyckiej współpracy antyterrorystycznej UE-USA na przykładzie Guantánamo, „Wspólnoty Europejskie” nr 6/2009.
 • Wymiana informacji między misjami policyjnymi UE a Europolem: nadal mrzonka czy już realna możliwość?, „Wspólnoty Europejskie” nr 4/2008, ss. 39-43.
 • Traktat lizboński a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, „Wspólnoty Europejskie” nr 1/2008, ss. 48-53.
 • Instytucja oficera łącznikowego w Unii Europejskiej (współautor), Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, Materiały Robocze nr 2/2007.
 • Raport TE-SAT Europolu – zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” nr 4/2007, ss. 54-59.
 • Co dalej z Europolem? Kilka uwag na temat przyszłości europejskiej organizacji policyjnej, „Wspólnoty Europejskie” nr 11/2006, ss. 50-53.
 • Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty współpracy antyterrorystycznej w Unii Europejskiej w kontekście Polski jako państwa członkowskiego (współautor), Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, Materiały Robocze nr 2/2006.
 • ELDD – Europejska baza aktów prawnych dotyczących narkotyków, Serwis Informacyjny Narkomania nr 4/2006, ss. 35-39.
 • Strategia antyterrorystyczna Unii Europejskiej (współautor), „Wspólnoty Europejskie” nr 1/2006, ss. 45-49.
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty zwalczania przestępczości narkotykowej w Unii Europejskiej – spojrzenie na problem z polskiego punktu widzenia (współautor), Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, Materiały Robocze nr 2/2005.
 • Unia Europejska wobec problemu przestępczości zorganizowanej w państwach regionu Bałkanów Zachodnich, „Wspólnoty Europejskie” nr 2/2005, ss. 60-64.
 • Unia Europejska po atakach terrorystycznych z 11 marca 2004 roku: krytyczne spojrzenie z perspektywy Warszawy i Brukseli (współautor), „Wspólnoty Europejskie” nr 6/2004, ss. 58-68.
 • Zasady przekraczania granic RP po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej (współautor), „Wspólnoty Europejskie” nr 2/2004, ss. 53-61.
 • Koordynacja zagadnień dotyczących problemu narkotykowego w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” nr 3/2004.
 • Europol – Europejska organizacja do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, „Przegląd Prawa Europejskiego” nr 2/2001, ss. 59-75.
 • Młody i skuteczny – umowa z Europolem – fakty i mity, „Rzeczpospolita” z 19 listopada 2001 r.
 • Zapobieganie terroryzmowi i jego zwalczanie w dorobku prawnym Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Europejskiego” nr 1/2000, ss. 23-33.
 • Czy Austria może zostać wykluczona z Unii Europejskiej – studium polityczno-prawne (współautor), „Przegląd Europejski” nr 1/2000, ss. 265-273.
 • Czy grozi nam terroryzm polityczny?, „Gazeta Policyjna” nr 43/1999.
 • W ochronie imprez masowych, „Gazeta Policyjna” nr 35/1999.